REGULAMIN SKLEPU

Regulamin


Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umowy internetowej sprzedaży towarów przez Deco Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego hotspring.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem oraz administratorem Sklepu internetowego hotspring.pl jest:

DECO SP. z O.O.
Natolin 15
92-703 Łódź
NIP 726 24 54 697

Zwana dalej "Sprzedawcą".
2. Kupującym w sklepie internetowym www.hotspring.pl może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, posiadające zdolność do czynności prawnych. Kupującym może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Wypełniając formularz Kupujący potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych. Apteka zobligowana jest do uzyskania i przechowywania danych dotyczących zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku.w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2008 r.), wydanego na podstawie art. 68 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271)
5. Sprzedawca może opóźnić realizację zamówienia lub całkowicie jej odmówić, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.
6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerze.
7. Sprzedawca nie realizuje zamówień, które w ciągu 72 h nie zostały potwierdzone przez Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie.
8. Sprzedawca ma prawo do potwierdzenia zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie.
9. Ceny towarów w sklepie internetowym alelek.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
10. Sprzedawca nie realizuje zamówień złożonych inną drogą niż poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku, gdyby zamówiony towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym poinformowany i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:
a) częściowa realizacja zamówienia
b) wydłużenie czasu oczekiwania
c) odstąpienie od umowy (anulowanie całości zamówienia).
12. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy, zamawiany, przechowywany i wydawany zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271).
13. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w polskim złotym i uwzględniają podatek VAT.
14. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA
15. Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:
a) przelewem bankowym

Koszty dostarczenia zamówienia omówiono na stronie mojawannaspa.pl/akcesoria

b) gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego w sklepie towaru.

16. Warunkiem realizacji zamówień, za które płatności dokonuje się przelewem bankowym jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
17. Wysyłka towaru następuje w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia wpłaty.
18. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie od poniedziałku do piątku.
19. Razem z towarem dostarczana jest faktura VAT lub paragon.

ZWROT I WYMIANA TOWARU
20. Kupujący ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.
21. W przypadku odstąpienia od umowy należy wypełnić dokument zwrotu oraz odesłać towar w nienaruszonym stanie (brak oznak użytkowania) na adres Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
22. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona odstępująca od umowy.
23. Sprzedawca odmawia przyjęcia przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem pocztowym.
24. W przypadku wystawienia faktury VAT warunkiem zwrotu wartości towaru stronie odstępującej od umowy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie, opatrzenie datą i odesłanie faktury korygującej, faktura korygująca zostanie przesłana do Kupującego w terminie 7 dni od daty wypełnienia zgłoszenia zwrotu.
25. Wartość towaru zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar oraz paragon. Zwrot dokonywany jest drogą przelewu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. W przypadku zakupu na fakturę VAT zwrot pieniędzy nastąpi a ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej faktury korygującej.
26. Sprzedawca zwraca wyłącznie warotść zakupionego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.
27. Przy wymianie towaru na inny Sprzedawca uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty przesyłki w celu wymiany towaru ponosi Kupujący.

REKLAMACJE i GWARANCJE
29. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Sprzedawca prześle druk reklamacyjny. Należy wypełnić druk reklamacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
30. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
31. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem, niekompletny bądź uszkodzony, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz.
272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sprzedawcy i potwierdzeniu zasadności odmowy
przyjęcia towaru przez Kupującego, Sprzedawca realizuje reklamację zgodnie z procedurą. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru (nie dotyczy wad ukrytych).
32. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
33. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwróconym towarem wysyłanych za pobraniem pocztowym.
34. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
35. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
36. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie na skutek nieprawidłowego używania towaru, wszelkie koszty pokrywa Zgłaszający reklamację.
37. W razie wykrycia wad produktu Kupujący może również skorzystać bezpośrednio u producenta, dystrybutora, importera lub innego podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym lub we wskazanych serwisach (przy towarach objętych gwarancją producenta), jeżeli gwarancja jakości została udzielona.
38. Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta (dystrybutora, importera lub innego podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym) nie wyłączają uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu (niezgodności towaru z umową).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
39. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wszelkie dane udostępniane przez Kupującego podlegają ochronie, a ich przetwarzanie służy realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).
40. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych dla celów marketingowych. Przetwarzanie danych dla innych celów wymaga wiedzy i zgody Kupującego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
41. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu alelek.pl. Wszelkie dane Kupującego przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
42. Kupujący ma prawo żądać na piśmie usunięcia danych, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43. Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w trakcie użytkowania nabytego produktu. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem produktów użytkowanych zgodnie z instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta, importera, dystrybutora lub inny podmiot udzielający gwarancji. Nie dotyczy to produktów, na które gwarancja nie została udzielona.
44. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sprzedawcę znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.
45. W przypadku zawierania umowy z podmiotem mającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza granicami RP prawem właściwym dla stosunku wynikającego z zawieranej umowy sprzedaży jest prawo polskie.
46. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy ze względu na miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

 

Powrót do sklepu

 

 

TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. Dowiedz się™ wię™cej o celu ich używania.

closeh